Featured

Whipped Cream with Peppers

Whipped Cream with Peppers

In her solo show Whipped Cream with Peppers, Gabrielė Šermukšnytė returns to the life’s pivotal points as a mandatory lottery and flirts with this notion in a charming sweet also bitter manner, as though unexpectedly finding a pepper in a tiramisu mood. This feeling of a fatal coincidence lingers in the air as inevitability, or a ringing silence covered in glittery confetti appearing after a feast at the main hall of Vilnius Academy of Arts.

In her previous shows dealing with the scenarios of the overarching reality and its simulacra, the author immerses herself in introspection about the lost inner pompoms. Here the personal hopes and dreams, late realizations and unanswered questions are exposed – inner, although know to many. Through these personal reflections the exhibition follows the inside-out stitches of the art world, shattering its illusions and the glossy facade. Which move is right, which one is accidental and could one anticipate it, or is it actually enough to drum one’s nail-polished fingers on the table and wait for the lucky number? Who would dare to leap from a platform into a pool without knowing whether it’s full or empty?

The reality hanging in the intermediate state is based on the dual opposition that underlines the creative work of the author and is seen in this exhibition. Only red berries and pink peppers, or only poisonous berries and hot peppers? New beginnings or an ending that is same as always? Going forward or backwards? The romanticized facade of Gabrielė’s works hide the deeply-rooted anxiety mechanisms that dictate or rather question, do the right turns happen only in the right place on the right time, and don’t wishes ever come true – even under the Christmas tree?

|

Grietinėlė su Pipirais

Gabrielė Šermukšnytė savo personalinėje parodoje „Grietinėlė su pipirais” grįžta prie gyvenimo posūkių kaip priverstinės loterijos sampratos ir su ja flirtuoja – žavingai saldžiai ir čia pat karčiai, tarsi netikėtai radus pipirą ten, kur vien tik tiramisu nuotaika. Ši lemtingo atsitiktinumo nuojauta tvyro ore tarsi neišvengiamybė, ar po šventinio šurmulio Vilniaus dailės akademijos Šachmatinėje salėje stojusi, blizgiais konfeti aplipusi, spengianti tyla.

Ankstesnėse parodose kalbėjusi apie visaapimančios įžaidybintos realybės ir jos simuliakrų scenarijus, šioje autorė panyra į savireflektyvius apmąstymus apie pamestus vidinius pompomsus. Čia demaskuojamos asmeninės viltys ir norai, pavėluoti suvokimai ir neatsakyti klausimai – vidiniai, tačiau atpažįstami daugeliui. Per asmenines refleksijas paroda seka išvirkštinėmis meno pasaulio siūlėmis, skaldydama jo iliuzijas ir blizgų fasadą. Kuris ėjimas teisingas, kuris atsitiktinis, ir ar jį galima numatyti, o gal išvis užtenka lakuotais nagais mušti taktą į stalą ir laukti savo laimingo numerio? Kas pasiryžtų šokti nuo tramplino į baseiną, nežinant, ar jis pilnas, ar tuščias?

Tarpinėje būsenoje kybanti realybė paremta dualistine priešprieša, taip persmelkusia Gabrielės kūrybą ir regimą šioje parodoje. Vien tik raudonos uogos ir rožiniai pipirai, ar vien tik nuodingos uogos ir aštrūs pipirai? Nauja pradžia ar tokia pati, kaip visuomet, pabaiga? Ėjimas į priekį ar atgal? Romantizuotas Gabrielės tapybos darbų fasadas slepia įsišaknijusius nerimo mechanizmus, kurie diktuoja, o gal visgi klausia, ar teisingi posūkiai įvyksta tik atsidūrus tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, o norai patys nesipildo – net ir po Kalėdų eglute?

Whipped Cream with Peppers

Haunted

Haunted

The reality in the collection “Haunted“ by Gabrielė Šermukšnytė is permeated with anxiety. “Fear, tension and anxiety become the daily experiences – so common, that one has to make peace with it. To become reconciled with demons lurking under the bed, silently whispering terrible scenarios that may occur”, says the author. This reality of anxiety, fears and disasters, constantly fragmented and being reproduced has gotten into the hands of media. Hands, in which reflections of nowadays world are being played and interchanged, so as the reality is being created. The signs of mass culture run out into and are replicated in the author‘s works, they are being flirted with and played with – as if with the lamblike lion, lying next to the picture in the picture (Stable, 2016). Together with the author, the viewer takes part in the world of reflections where one construct explains another and produces it thereby.
Reality is confronted by rethinking coincidence and inevitability of life. It is considered, whether it is enough to appear in the right place at the right time? The mechanisms of anxiety and fear encourage an effort to “outplay” the present and the future by engaging in a lottery. In try for luck, the sense of power in one’s hands is simulated – by holding the Magic 8-Ball for solutions or before throwing the Ace of Spades on the table. The author asks, “Could it be, that the future depends completely on coincidence and insignificant decisions? Or maybe, everything has been planned already and we are just walking according to the map of our fate, stopping occasionally to gamble somewhere?”
The gamified reality is being narrated, where the grotesque of real occurrences and imaginary demons converge. The inevitability of faith is covered with a rose veil, and is experienced in a personal and a collective field of power structures. Through a critical glance, the author unravels seductive simulacra and chains of vicious circle, returning to the question, “maybe everything is just an illusion“?

|

Haunted*
*apsėstas, lankomas, medžiojamas, surastas, sumedžiotas

Gabrielės Šermukšnytės kolekcijoje „Haunted”, tikrovė yra persmelkta nerimo. „Baimė, įtampa ir nerimas tampa kasdieniais išgyvenimais – tokiais kasdieniais, kad tenka su tuo susitaikyti. Susitaikyti su demonais, laukiančiais po lova ir tyliai šnabždančiais baisiausius scenarijus, kurie gali nutikti” – sako autorė. Nuolatos fragmentuojama ir reprodukuojama, ši nerimo, baimių ir nelaimių tikrovė yra patekusi į žiniasklaidos rankas – tas, kuriose žaidžia ir mainosi šiuolaikinio pasaulio atspindžiai bei kuriama tikrovė. Masinės kultūros ženklai suteka ir reprodukuojami kūriniuose, su jais flirtuojama ir žaidžiama – lyg su romiu liūtu, gulinčiu prie paveikslo kartotės paveiksle (Stable, 2016). Kartu su autore, žiūrovas dalyvauja atspindžių pasaulyje, kuriame vienas vaizdinys aiškina ir, kartu, gamina kitą.
Stojama į akistatą su tikrove permąstant gyvenimo atsitiktinumą ir neišvengiamybę. Svarstoma, ar, kad aplankytų sėkmė, užtenka atsidurti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku? Nerimo ir baimės mechanizmai skatina bandymus „apžaisti” dabartį ir ateitį, pasitelkus loteriją. Bandant pagauti sėkmę už skvernų, simuliuojama galia savose rankose – laikant magiškąjį rutulį, galintį padiktuoti sprendinius, ar prieš išmetant lemtingąjį tūzą ant stalo. Autorė klausia: „Ar gali būti taip, kad ateitis priklauso nuo visiško atsitiktinumo ir nereikšmingų sprendimų? O, galbūt, viskas suplanuota, ir mes tiesiog vaikštome pagal savo likimo žemėlapį, retsykiais užsukdami kur nors pralošti?”
Gabrielė Šermukšnytė pasakoja apie įžaidybintą tikrovę, kurioje suvienodėja realių įvykių ir vaizduotės demonų groteskas. Lemties neišvengiamybė pridengiama rausvu šydu, patiriama asmeniniame ir kolektyviname galios struktūrų lauke. Autorė per kritišką žvilgsnį narsto simuliakrų viliones ir užburto rato pančius, vis sugrįždama prie klausimo – „galbūt viskas yra tik iliuzija”?