Haunted

Haunted

The reality in the collection “Haunted“ by Gabrielė Šermukšnytė is permeated with anxiety. “Fear, tension and anxiety become the daily experiences – so common, that one has to make peace with it. To become reconciled with demons lurking under the bed, silently whispering terrible scenarios that may occur”, says the author. This reality of anxiety, fears and disasters, constantly fragmented and being reproduced has gotten into the hands of media. Hands, in which reflections of nowadays world are being played and interchanged, so as the reality is being created. The signs of mass culture run out into and are replicated in the author‘s works, they are being flirted with and played with – as if with the lamblike lion, lying next to the picture in the picture (Stable, 2016). Together with the author, the viewer takes part in the world of reflections where one construct explains another and produces it thereby.
Reality is confronted by rethinking coincidence and inevitability of life. It is considered, whether it is enough to appear in the right place at the right time? The mechanisms of anxiety and fear encourage an effort to “outplay” the present and the future by engaging in a lottery. In try for luck, the sense of power in one’s hands is simulated – by holding the Magic 8-Ball for solutions or before throwing the Ace of Spades on the table. The author asks, “Could it be, that the future depends completely on coincidence and insignificant decisions? Or maybe, everything has been planned already and we are just walking according to the map of our fate, stopping occasionally to gamble somewhere?”
The gamified reality is being narrated, where the grotesque of real occurrences and imaginary demons converge. The inevitability of faith is covered with a rose veil, and is experienced in a personal and a collective field of power structures. Through a critical glance, the author unravels seductive simulacra and chains of vicious circle, returning to the question, “maybe everything is just an illusion“?

|

Haunted*
*apsėstas, lankomas, medžiojamas, surastas, sumedžiotas

Gabrielės Šermukšnytės kolekcijoje „Haunted”, tikrovė yra persmelkta nerimo. „Baimė, įtampa ir nerimas tampa kasdieniais išgyvenimais – tokiais kasdieniais, kad tenka su tuo susitaikyti. Susitaikyti su demonais, laukiančiais po lova ir tyliai šnabždančiais baisiausius scenarijus, kurie gali nutikti” – sako autorė. Nuolatos fragmentuojama ir reprodukuojama, ši nerimo, baimių ir nelaimių tikrovė yra patekusi į žiniasklaidos rankas – tas, kuriose žaidžia ir mainosi šiuolaikinio pasaulio atspindžiai bei kuriama tikrovė. Masinės kultūros ženklai suteka ir reprodukuojami kūriniuose, su jais flirtuojama ir žaidžiama – lyg su romiu liūtu, gulinčiu prie paveikslo kartotės paveiksle (Stable, 2016). Kartu su autore, žiūrovas dalyvauja atspindžių pasaulyje, kuriame vienas vaizdinys aiškina ir, kartu, gamina kitą.
Stojama į akistatą su tikrove permąstant gyvenimo atsitiktinumą ir neišvengiamybę. Svarstoma, ar, kad aplankytų sėkmė, užtenka atsidurti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku? Nerimo ir baimės mechanizmai skatina bandymus „apžaisti” dabartį ir ateitį, pasitelkus loteriją. Bandant pagauti sėkmę už skvernų, simuliuojama galia savose rankose – laikant magiškąjį rutulį, galintį padiktuoti sprendinius, ar prieš išmetant lemtingąjį tūzą ant stalo. Autorė klausia: „Ar gali būti taip, kad ateitis priklauso nuo visiško atsitiktinumo ir nereikšmingų sprendimų? O, galbūt, viskas suplanuota, ir mes tiesiog vaikštome pagal savo likimo žemėlapį, retsykiais užsukdami kur nors pralošti?”
Gabrielė Šermukšnytė pasakoja apie įžaidybintą tikrovę, kurioje suvienodėja realių įvykių ir vaizduotės demonų groteskas. Lemties neišvengiamybė pridengiama rausvu šydu, patiriama asmeniniame ir kolektyviname galios struktūrų lauke. Autorė per kritišką žvilgsnį narsto simuliakrų viliones ir užburto rato pančius, vis sugrįždama prie klausimo – „galbūt viskas yra tik iliuzija”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: